Aktiv
Baekho
Nicht gesammelt
Baekho
Nurikhan
Nicht gesammelt
Nurikhan
Terrorhorn
Nicht gesammelt
Terrorhorn
Ettanin
Nicht gesammelt
Ettanin
Aasvogel
Nicht gesammelt
Aasvogel
Inaktiv
6 Inaktive Begleiter
Aasvogel
Nicht gesammelt
Aasvogel
Kranich
Nicht gesammelt
Kranich
Lukida
Nicht gesammelt
Lukida
Lykaon
Nicht gesammelt
Lykaon
Tilo
Nicht gesammelt
Tilo
Wolf
Nicht gesammelt
Wolf