Kateupton
Hand of A'dal
120 Draenei Fury Warrior
 Azjol-Nerub